Sam Hui 07

Sam Hui, a senior Riccian, joined by ...